İngilizce'de Karşılaştırmalar comparisons ingilizce çalışmas

 

Türkçe'de “mukayese, karşılaştırma” demektir. Her dilde olduğu gibi Inglizce’de de sıfat ve zarflar her biri kendi arasında mukayese edilenilir. Önemli iki mukayese yapısı vardır. Birincisi “daha” anlamında olan “comperative”, ikincisi bir grup içinde “en iyi” anlamında”superlative” yapısıdır.

İngilizce'de karşılaştırmalar. English COMPARISONS. Dersi Dersleri. Nedir Nelerdir Nasıl Yapılır Kullanılır Kullanımı Kullanılışı. Örnekleri Örnek Cümleler.

Diğer dillerde bu yapılar kolay olmasına rağmen Inglizce’de biraz karışıktır. Şimdi bunu sıfat ve zarflarda ayrı ayrı görelim.

Sıfatlarda Mukayese

Sıfatlarda mukayese hece sayısına göre yapılır. Bu yüzden tek heceli sıfatlarda, ikiden fazla hecelilerde ve iki hecelilerde olmak üzere maddelere ayırarak konuyu işliyeceğiz.

1.) Tek Heceli Sıfatlarda

Tek hecelilerde comperative “er”, superlative “the .........est” ekleri ile yapılır. 
Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Hıgh (yüksek) hıgher (daha yüksek) the highest (en yüksek)
Dark (koyu) darker (daha koyu) the darkest (en koyu)
Tall (uzun) taller (daha uzun) the tallest (en uzun)
Brave (cesur) braver (daha cesur) the bravest (en cesur)

2.) İkiden Fazla Heceli Sıfatlarda

Ikiden fazla heceli sıfatlarda comperative “more”, superlative “the most” ekleri ile yapılır. 
Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Expensive (pahalı) more expensive (daha pahalı) the most expensive (en pahalı)
Interested (ilgili) more interested (daha ilgili) the most interesred (en ilgili)
Frightening (ürkütücü) more frightening (daha urkütücü) the most frightening (en ürkütücü)

3.) Iki Heceli Sıfatlarda

İki heceli sıfatlarda durum biraz daha karmaşıktır. Bunlardan üç tanesi tek heceliler gibi “er ve the.....est” ekleri ile diğerleri “more ve the most” ekleri ile yapılır.
Narrow (dar) narrower (daha dar) the narrowest (en dar)
happy (mutlu) happier (daha mutlu) the happiest (en mutlu)
Simple (basit) simplier (daha basit) the simpliest (en basit)

Bunların dışında kalan iki heceli sıfatlar “more ve the most” ekleri ile mukayese edilir. Aslında bu konu daha karmaşıktır. En anlaşılır sade halde verilmeye çalışıldı. Bu temel şekli ile konuyu öğrendikten sonra başka gramer kitaplarından çalışılabilir.

Şimdi örneklerle konunun KPDS ile ilgili boyutunu irdeleyelim.
KPDS’de comperative bir yapı sorulursa mutlaka bir “than” eki vardır ve cümlede bu ek aranmalıdır. Çünkü comperativede kıyas iki kişi veya nesne arasında yapılır. Eğer “than” eki yoksa bu comperative değildir. Bu durumda superlative aranmalıdır. Superlativede kıyas ikiden fazla kişi veya nesne arasındadır.
I am older than you (are) (Ben sizden daha yaşlıyım.)

Sıfatlarda comperative durumunda yukarıdaki cümlede parantez içinde gösterilen fiil obsiyoneldir. Genelde kullanılmaz. Ama zarflarda önemlidir.
This camera is more expensive than yours. (Bu kamera sizinkinden daha pahalıdır.)

My son is the most intelligent student in the classroom. (Oğlum sınıftaki en çalışkan öğrencidir.)
Eğer kıyas, kişinin bulunduğu yere (konuma) göre ise “in” edatı kullanılır.

My son is the most intelligent student of all his friends. (Oğlum arkadaşlarından en çalışkan olan öğrencidir.)
Eğer kıyas, kişinin emsalleri arasında ise “of” edatı kullanılır.

Soru şekli
Your article is the most informative (article) of all the article we have received. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)
“of veya in” edatları oldumu mutlaka superlative gidilmelidir. Ama işi daha çok karmaşık hale getirmek için of’tan sonraki yapıyı başa alarak sorarlar. Bu konudan en yaygın olarak sorulan soru şekli budur.

Of all the article we have received, your article is ......................... informative. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)
Şeklinde cümleyi boş bırakarak sorarlar. Burada “than” olmadığı için comperative değil; “of” olduğu için superlative’dir deyip, şıklardan “the most”u işaretliyoruz.
Böyle sorularda bir de özne – tümleç uyumuna çok dikkat etmek gerekir. Özne tekil ise tümleç tekil; özne çoğul ise tümleç çoğul olmak zorundadır. Bu özellikten de soru gelebilir.

He is ......................lenient managers we have ever had. (O hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdendir.)
The most
One of the most
Doğru cevap “one of the most” dur. Burada özne – tümleç uyumu aranmalıdır. Eğer “the most lenient”i seçersek “o hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdir” anlamı çıkar ki yanlıştır.

Sıfatlarda comparision konusundan gelebilecek soruları ve nasıl yaklaşılması gerktiğini özetlersek;
Than’in olup olmaması durumu: Varsa “comperative”dir yoksa superlative aranmalıdır.
“In” ve “of” edatlarının kullanımı: Mukayese konuma göre ise “in”, emsallere göre ise “of” edatı kullanılır. Eğer bu iki edattan biri varsa mutlaka superlative’e gidilmelidir.

Bu edatların başa alınarak karmaşık bir şekilde sorulması: Burada dikkatli olup yapıyı görebilmek gerekir.
Superlative’de özne – tümleç uyumu: Özne ve tümlein tekil – çoğul açısından uyumunı ve yapının superlative olduğunu görmek soruyu çözmüş olmak demektir.

Equality
Sıfat ve Zarflarda “...e kadar” anlamına gelen eşitlik yapısıdır. Sorulabilen bir kalıptır. Yapı olarak “as/ so.........as” şeklindedir. Araya sıfat veya Zarf gelir.
Olumlu: as.........as
Olumsuz: as/so.........as
She is as intelligent as her brather. (O kardeşi kadar zekidir.)
She isn’t as/so intelligent as her brather. (O kardeşi kadar zeki değildir.)
Yukarıdaki örnekte iki kişinin karşılaştırılması vardır. Bu yapıda ayrıca bir kişinin iki meziyati de karşılaştırılabilir. 
He is as intelligent as hardworking. (O zeki olduğu kadar çalışkandır da.)

Katlamalı İfadelerde
The same...........as şeklindedir. “..........ile aynı” olarak çevrilir. Öncekinden farkı araya bir isim gelmesi ve as’in the same’e dönmesidir.
The same + noun + as şeklindedir.
He is the same age as I’m. (O benimle aynı yaştadır.)
Ipucu: Aradaki kelimenin sıfat/zarf mı yoksa isim mi olduğunu tespit etmek gerekir.

This manager is more capable than the previous.(manager) (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)
Bu şekildeki kıyaslamalarda ikinci isim obsiyoneldir, kullanılmayabilir. Onun yerine “one veya ones” kullanılabilir. Burada özne – tümleç uyumu önemlidir. Eğer özne tekil ise tümleç tekil (one); özne çoğul ise tümleç çoğul (ones) olacaktır.

This manager is more capable than the previous one. (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)
Bu zamir iki yerde kullanılır. One – ones ve that – those’ dur. Birincisi genellikle sıfatlarla kullanılır. Ikincisinin kullanımını sonra göreceğiz.

The students are more prolific than the other ones. (Bu öğrenciler diğerlerinden daha verimlidirler.)

This writer is the most distinguished that I have ever seen. (Bu yazar şu ana kadar gördüğümüz en seçkin yazardır.)
KPDS’de bu yapının üç yönü sorulabilir:
the most yapısı.sorulabilir.
Şu ana kadar (ever, so far .......vb) sözcükleri sorulabilir.
Present perfect yapısı sorulabilir
Present Perfect yapısı her zaman superlative’de kullanılabilir. Bu cümleyi ayrıca değişik kelimelerle birkaç defa yazıp iyi kavramak gerekir. Sınavda bu iyi kavranmışsa rahatlık sağlar.

Düzensiz Sıfatlarda Comparision

Daha önce anlatılan comparision yapısına uymayan sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir. Bunlarda comparision için“er - the.....est veya more - the most” yerine farklı sözcükler türetilmiştir.

Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Good (iyi) better (daha iyi) the best (en iyi)
Bad (kötü) worse the worst 
Many, much (çok) more the most
Little(az) less the least (few kurallıdır)
Old (yaşlı) older the oldest 
elder the eldest (kardeşler arasında)
Far (uzak) farther the farthest (mesafe olarak)
further the furthest (soyut olarak)

Not: Özellikle ilk dördü çok önemlidir. Iy bilmek gerekir.

He is the oldest student in the classroom. (O sınıftaki en yaşlı öğrencidir.)
She is my elder sister. (O benim ablamdır.)
This is the best film I have so far watched. (Bu film şu ana kadar izlediğim en iyi filmdir.)
Superlative, present perfect ve şu ana kadar ifadelerine dikkat ediniz.

This study is not worse than the previous one. (Bu çalışma öncekinden daha kötü değildir.)

Multiple Comparison

Çok , katlı karşılaştırma olup, KPDS’de en çok sorulan yapıdır. Gerek sıfatlarda gerekse zarflarda kat ifadesinden sonra “as many/much as” ifadesi yazılır.
As many as: sayılabilenler için kullanılır.
As much as: sayılamayanlar için kullanılır
I have twice as many books as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)
Bu cümle şu şekilde de yazılabilir.
I have twice books as many as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)
He has twice as much money as you I do (O benden iki kat daha fazla paraya sahiptir.)

Soru şekli
much ve many ayırımı sorulabilir
katlama sözcüğü (once, twice, three times......) sorulabilir.
Tüm kalıp (as much as, as money as) sorulabilir
To double: iki kat artmak
To triple: üç kat artmak
To quadruple: dört kat artmak
Our population has doubled over the last twenty five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kat artmış.)
Bu yapıda “........daha fazla” ifadesi nasıl eklenebilir? (iki kattan/üç kattan/dört kattan daha fazla) Yardımcı fiil ile temel fiil arasına “more than” yazılarak bu anlam verilir.
Our population has more than doubled over the last twenty five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kattan daha fazla artmış.)
Comparision konusunun en zor sorusu bu yapıdaki “more than” ifadesidir. Bir kez KPDS’de sorulmuştur.

Zarflarda Mukayese

Zarflar da sıfatlar gibi kendi aralarında kıyaslanabilirler. Sıfatların kıyaslamalarının iyi anlaşılması bu konuya çok iyi bir hazırlık olur. Çünkü orada anlatılan kurallar zarf kıyaslamaları için de geçerlidir. Maddeler (iki madde ve düzensizler olmak üzere) halinde zarfların kıyaslamalarını açıklamaya çalışalım.

1.) Sonuna “ly” alan Zarflarda: Bunlarda kıyas “more ve the most” ile yapılır.
Adverb (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Quickly (hızlı) more qickly (daha hızlı) the most quickly (en hızlı)
carefully (dikkatli) more carefully the most carefull 
fortunately (şans eseri) more fortunately the most fortunately

2.) Sonuna “ly” almayan Zarflarda: Bunlarda kıyas “er ve the .....est” ile yapılır. 
Adverb (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
hard (sıkı) harder (daha sıkı) the hardest (en sıkı)
Fast (hızlı) faster the fastest 
Early (erken) earlier the earlist

Early zarfı sonunda “ly” olduğu için birinci maddeye dahil olmalıdır diye bir düşünce akla gelebilir ama bu istisnai bir durum olup orjin olarak “ly” harfleri vardır. Yani sıfattan “ly” eki ile türatilmemiştir.

3.) Düzensiz Olan Zarflarda: Sıfatlarda olduğu gibi düzensiz zarflarda da comparison için kelimeler türetilmiştir.
Adverb (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Well (iyi) better (daha iyi) the best (en iyi)
Badly (Kötü) worse the worst 
Much (çok) more the most
Little (az) less the lest

Dikkat edilirse düzensiz sıfat ve zarfların comparison durumları aynıdır. Bunlar kullanımlarına göre sıfat veya zarf durumuna geçerler.
He has a better Inglish than my Inglish. (O benim Inglizcemden daha iyi Bir Inglizce’ye sahiptir.)
He speaks better than I do. (O benden daha iyi Inglizce konuşur.)

Birinci cümlede “better” sıfat, ikincisinde zarftır.
She drives the best carefully of all her friends. (O tüm arkadaşlarından en dikkatli bir şekilde araba kullanır.)
My wife drives more carefully than I do. (Eşim benden daha dikkatli bir şekilde araba kullanır.)

Not: Zarf comparisonlarında karşılaştırılan kişiler değil; kişilerin yaptığı eylemlerdir. Bu yüzden comperative yapısında sonda “than I me” diyemeyiz. Bir fiil söylemek zorundayız. Çünkü karşılaştırılan iki eylemdir.

I like football more than my wife like does. (Ben fotbolu eşimin sevdiğinden daha fazla severim.)
Eğer yukarıdaki cümleyi “than my wife” ile bitirirsek “Ben fotbolu eşimden daha fazla severim” anlamı çıkar ki bu da tehlikeli bir durumdur.

Equality
Sıfatlardaki eşitlik durumu ile aynıdır. Tek fark sıfat ve zarf kullanımından kaynaklanan (araya zarf gelme, much kullanma vb.) farklardır. 
He is unlikely to learn as much as I’m. (Onun benim kadar kazanması olası değildir.)
This boy doesn’t study so hard as his brother does. (Bu çocuk kardeşi kadar sıkı çalışmaz.)
You earn twice as much as I do (Siz benim iki katım kadar kazanıyorsunuz.)

Katlamalı ifadelerde sıfatlarda as much as kullanılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !